• Democratie, Lekkah Belangrek

  • Deze door Stichting BBIS ontwikkelde film gaat over hoe jongeren in de Schilderswijk democratie ervaren. De film past binnen de lessen burgerschap van middelbare scholen en biedt – in combinatie met een gastles en een door bewoners verzorgde maatschappelijke rondleiding door de Schilderswijk – een rijke leerervaring voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De film met het speciaal ontwikkelde lesmateriaal is beschikbaar tegen aantrekkelijke voorwaarden.

×
Privacy Policy
Stichting BBIS Stichting BBIS, gevestigd aan Hoefkade 9, 2526BN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Bewonerstours zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
www.schilderswijkbewonerstours.nl Hoefkade 9, 2526BN Den Haag 0613798003 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BBIS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto’s [zie onder]
- Bankrekeningnummer en betaalgegevens [zie onder]
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in        correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting BBIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het door middel van gemaakte foto's tijdens de tour via website en
  social media de beeldvorming over de wijk en de Internationale samenleving
  bevorderen.  
- Stichting BBIS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting BBIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Contactgegevens klanten: bewaartermijn: drie jaar,  Rede: follow up, aanbiedingen. 
Facturatie gegevens: Bewaartermijn 7 jaar: Rede: belastingdienst. 
Ingevulde aanmeldformulieren en evaluatieformulieren, bewaartermijn: twee jaar.
Aanbevelingen klanten voor op website en social media: bewaartermijn 10 jaar.
Foto's tijdens tours voor gebruik op social media, rede; positieve beeldvorming over de wijk en hiermee Internationale samenleving, creatie duurzaam beeld over een langere termijn, bewaartermijn maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting BBIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de transactie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting BBIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting BBIS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BBIS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbbis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting BBIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting BBIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stichtingbbis.nl
×
Terms & Conditions
Algemene Voorwaarden Schilderswijk Bewonerstours

Schilderswijk Bewonerstours is onderdeel van Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving (SBBIS).
I: www.schilderswijkbewonerstours.nl
E: info@stichtingbbis.nl
T: 0613798003
KvK: 70025827


Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘’Organisator’’, en een (rechts-) persoon, hierna te noemen: ‘’Opdrachtgever’’, waarop Organisator deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
1.3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.4 Omdat Organisator vrijetijdsbesteding aanbiedt is de wet verkoop op afstand niet van toepassing op de dienstverlening en producten van Organisator.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Organisator zijn vrijblijvend, aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2. Organisator kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief alle in de activiteit omschreven zaken. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief vervoer van en naar de locatie(s), de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering en eventuele kosten voor extra consumpties en extra gebruikte materialen, tenzij anders overeengekomen.
2.4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Organisator daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Organisator anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Organisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de Opdrachtgever schriftelijk een boekingsopdracht geeft tot het voorbereiden van een programma door Organisator.
3.2. De dag van ontvangst van de schriftelijke opdracht geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
3.3. De Opdrachtgever die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die namens de groep uit deze overeenkomst voortvloeien.
3.4. Indien de Opdrachtgever namens een onderneming de overeenkomst aangaat, dan verklaart deze persoon tekenbevoegd te zijn. Indien de Opdrachtgever niet tekenbevoegd blijkt te zijn dan is diegene hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
3.5. Organisator heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3.6. Organisator is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Organisator aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Organisator zijn verstrekt, heeft Organisator het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het volledige factuurbedrag direct op te eisen van de Opdrachtgever. De uitvoeringstermijn is niet fataal en vangt niet eerder aan dan het moment dat de Opdrachtgever de gegevens aan Organisator ter beschikking heeft gesteld. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organisator is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Organisator zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Organisator een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.10. Indien Organisator met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de Organisator niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Wijziging(en) overeenkomst
4.1. Wijzigingen door de Opdrachtgever dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
4.2. Tot 7 dagen voor het arrangement kan de Opdrachtgever tot maximaal 10% van het aantal opgegeven personen annuleren. Dit geldt echter niet in het geval van tickets en indien er een vast honorarium is gerekend voor een groep. Na deze deadline is een vermindering door de Opdrachtgever niet meer mogelijk, onder meer in verband met afspraken met derden en administratie.
4.3. De Opdrachtgever dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals deze bekend zijn bij Organisator op het tijdstip van boeking, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn bij de tour dan gepland.
4.4. In het geval dat er méér deelnemers aanwezig zijn op het moment van de activiteit(en) dan bekend bij Organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen.
4.5. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zal dit worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 5. Ontbinding/beëindiging van de overeenkomst
5.1. Organisator is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of Organisator ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Organisator kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2. Voorts is Organisator bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Organisator kan worden gevergd.
5.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Organisator op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Organisator de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4. Indien Organisator tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Organisator gerechtigd tot het eisen van een vergoeding voor de schade, daaronder begrepen winstderving en gemaakte kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6. Annulering(en) door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
5.7 Organisator heeft de bevoegdheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:
– Opdrachtgever in staat van surseance, schuldsanering of faillissement komt te verkeren of komt te overlijden;
– Opdrachtgever onjuiste informatie verstrekt aan Organisator met betrekking tot de opdracht en de uitvoering daarvan.
5.8. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 3.1. is de Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen:
– Meer dan 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 25%
– Binnen 30 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
– Binnen 14 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
– Binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Artikel 6. Overmacht
6.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder wordt tevens verstaan: vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte, terroristische dreigingen, c.q. gedragingen, overheidsmaatregelen, wanprestaties van derden, of welke overmachtssituatie dan ook.
6.2 Voor zover Organisator voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Organisator toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte of staat van surseance of faillissement.
6.3 Organisator heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Organisator is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
6.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk is wegens overmacht aan de zijde van Organisator, is Opdrachtgever aan Organisator een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Organisator gepresteerde.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
7.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening dan wel opschorting. Indien de levering voor het vervallen van de factuur geschiedt dient het bedrag voor aanvang van de levering op de rekening van Organisator bijgeschreven te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele reclamaties met betrekking tot facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Organisator bekend te worden gemaakt op straffe van verval van recht.
7.2. Betaling dient te geschieden door Organisator aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Organisator aangegeven.
7.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdracht vanuit een onderneming wordt gegeven is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van de voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.4. Organisator heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Organisator kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Organisator kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Deze gehanteerde incassokosten zijn te vinden in het overzicht onder artikel 7.5. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever) treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn.
7.6. Bij niet tijdige betaling van de volledige som is Organisator gerechtigd de geboekte activiteiten te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Artikel 8. Schade door deelnemer(s)
8.1. De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de begeleid(st)er van Organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten, c.q. schade, komen voor rekening van de Opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem, of de deelnemer, kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De deelname aan door Organisator georganiseerde evenementen vindt geheel plaats voor eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst Indien Organisator desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Organisator is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3. Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Organisator te wijten valt.
9.4. De aansprakelijkheid van Organisator is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.5 De totale aansprakelijkheid van Organisator wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, dan wel voor zover dit lager is: de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
9.6 De aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door ziekte/uitval van personeel, immateriële schade, schade ten gevolge van verminderde verdiencapaciteit ten gevolge van invaliditeit of lichamelijke/geestelijke beperkingen, of welke indirecte schade dan ook, is uitgesloten.
9.7 Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient schriftelijk aan Organisator kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Organisator bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van Opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Klachten
10.1. Ondanks de inzet en zorgen is het toch mogelijk dat de Opdrachtgever een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de begeleid(st)er te worden aangegeven zodat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid van de Opdrachtgever wordt verholpen.
10.2. Als het niet mogelijk is de klacht op het moment van de activiteit op te lossen, dan wordt deze door het kantoorpersoneel in behandeling genomen na schriftelijke indiening. De klacht dient binnen vijf werkdagen na levering te zijn ontvangen door de contactpersoon van Organisator, op straffe van verval van recht.

Artikel 11. Vrijwaring
11.1. De Opdrachtgever vrijwaart Organisator voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Organisator toerekenbaar is. Indien Organisator uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Organisator zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Organisator, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Organisator en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Organisator van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
11.2. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen en overige bepalingen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Organisator is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Organisator het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.4. Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand en wordt de nietige, dan wel vernietigbare, bepaling omgezet in een wel geldige bepalingen die zoveel mogelijk lijkt op de nietige, dan wel vernietigbare, bepaling.