• Mediabeleid

  In de media.

 • Wat we zien, horen of lezen in de media beïnvloedt ons beeld van de wereld. Het beeld wat de meeste mensen van de Schilderswijk hebben is gebaseerd op de bovenal negatieve media-aandacht over de wijk. Hierom speelt ons mediabeleid een cruciale rol bij de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstellingen die we nastreven. Hierbij staat centraal dat bewoners zélf de ultieme praktijkexperts zijn wanneer het gaat om hun eigen leefomgeving. Hun verhaal bezit als zodanig de meest authentieke autoriteit en doet hun wijk het meeste recht aan.

   

  Deze kernwaarden vormen de essentie van ons mediabeleid, waarbij we bewoners zelf actief aanmoedigen en begeleiden om hun verhaal zo doeltreffend en effectief mogelijk richting de media te presenteren. De stichting heeft hierin een proactieve houding richting de media als het gaat om een meer gebalanceerde positieve beeldvorming over de internationale samenleving.

  broken image
×
Privacy Policy
Stichting BBIS Stichting BBIS, gevestigd aan Hoefkade 9, 2526BN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de Bewonerstours zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
www.schilderswijkbewonerstours.nl Hoefkade 9, 2526BN Den Haag 0613798003 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BBIS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto’s [zie onder]
- Bankrekeningnummer en betaalgegevens [zie onder]
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in    correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting BBIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het door middel van gemaakte foto's tijdens de tour via website en
 social media de beeldvorming over de wijk en de Internationale samenleving
 bevorderen. 
- Stichting BBIS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting BBIS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
Contactgegevens klanten: bewaartermijn: drie jaar, Rede: follow up, aanbiedingen. 
Facturatie gegevens: Bewaartermijn 7 jaar: Rede: belastingdienst. 
Ingevulde aanmeldformulieren en evaluatieformulieren, bewaartermijn: twee jaar.
Aanbevelingen klanten voor op website en social media: bewaartermijn 10 jaar.
Foto's tijdens tours voor gebruik op social media, rede; positieve beeldvorming over de wijk en hiermee Internationale samenleving, creatie duurzaam beeld over een langere termijn, bewaartermijn maximaal 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting BBIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de transactie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting BBIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting BBIS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BBIS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingbbis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting BBIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting BBIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stichtingbbis.nl